Børnedemokrati i Titanparken

BØRNEDEMOKRATI I TITANPARKEN


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene etablerer i samarbejde med AKB, København børnedemokrati i boligafdelingen Titanparken. Boligafdelingen er beliggende på Nørrebro i København med 230 lejemål og omkring 770 beboere, hvoriblandt 190 er børn i alderen 0-17 år.

Børnedemokratiets vision er at give børn mulighed for at få en stemme i den boligafdeling, de bor i. Dette kan bidrage til at udvikle børns demokratiske kompetencer, og være med til at indvie børn i et sundt fællesskab. Gevinsten kan også findes i at boligafdelingen kan opleve øget ejerskab fra børnene, som på sigt kan være med til at forebygge uro og hærværk fra boligafdelingens egne børn.

Børnedemokratiets fundament er boligafdelingens egne (permanente) ressourcer, der udover børnene består af driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse. Disse parters engagement er unikt for et vellykket børnedemokrati og gør samtidig børnedemokrati bære- og levedygtigt. 

RESULTATER

· Børnedemokrati i boligafdelingen Titanparken 

Du kan læse mere om børnedemokrati på vores hjemmeside: http://børnedemokrati.dk og på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/Boernedemokrati

 

FAKTA
Opgave: Børnedemokrati i Titanparken
Projektejer: AKB København
Finansieret af: AKB København
Periode: Forår 2022 - vinter 2023
Rolle: Projektleder

Statusundersøgelse af Cube og Tetriz

STATUSUNDERSØGELSE - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I CUBE OG TETRIZ


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en statusundersøgelse om to socialpædagogiske væresteder, Cube og Tetriz. Klubberne ligger i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør og målgruppen er børn og unge i alderen 9-17 år. 

Helsingør Kommune ønsker at etablere fælles viden som grundlag for drøftelser om værestedernes fremtidige udvikling. Der vil være et særligt fokus på resultat og effekt af klubber i boligområder overfor kommunens almindelige fritidstilbud. Konradi - liv i og mellem husene vil med undersøgelsen afdække centrale interessenters perspektiver på udfordringer og muligheder for boligområdernes klubber - ikke mindst beboerdemokrater og unge selv.

Den endelige modtager af undersøgelsens resultater er Børne- og Uddannelsesvalget i Helsingør Kommune, som vil inddrage vidensgrundlaget aktivt i udviklingen af bolig- og lokalområderne i Helsingør.  

RESULTATER

· Notat om udfordringer og muligheder for klubberne Cube og Tetriz. 

FAKTA
Opgave: Statusundersøgelse af Cube og Tetriz
Projektejer: SSP Helsingør
Finansieret af: Helsingør Kommune
Periode: Forår 2022
Rolle: Evaluator

En stemme til børn i Ringparken i Slagelse

EN STEMME TIL BØRN I RINGPARKEN I SLAGELSE


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører i samarbejde med FOB et inddragelses- og udviklingsforløb i boligområdet Ringparken, hvor områdets børn får mulighed for at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo. Inddragelses- og udviklingsforløbet skal medvirke til at styrke børnenes demokratiske kompetencer, engagement og ejerskab til boligområdet.

Ringparken er et boligområde i Slagelse med omtrent 2000 beboere. Boligområdet er aktuelt omfattet af en boligsocial helhedsplan samt en større udviklingsplan, som indebærer både sociale og fysisk tiltag. FOB ønsker som led i denne forandringsproces at give børn en stemme i udviklingen af Ringparken. I samarbejde med bolig- og lokalområdets lokale ressourcer, fx boligsociale medarbejdere og områdets driftsmedarbejdere, inddrages børnene via et fremtidsværksted. Metoden tager udgangspunkt i børnenes egne visioner og hvordan man kan virkeliggøre fælles drømme. Fremtidsværkstedet skal resultere i en række konkrete forbedringsforslag, som børnene skal præsentere for relevante beslutningstagere i og omkring Ringparken.

RESULTATER

· Konkrete forslag til at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo 
· Børnene får en stemme og mulighed for at udvikle deres demokratiske kompetencer 

FAKTA
Opgave: Udvikling- og inddragelsesforløb i Ringparken
Projektejer: FOB
Finansieret af: FOB
Periode: 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Strategiudvikling Boliggården – Strategi 2027

STRATEGIUDVIKLING FOR BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene udvikler sammen med Boliggården i Helsingør ”Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården”. Boliggården består af 6000 lejemål fordelt på 48 afdelinger og er den største aktør på det almene boligområde i Helsingør.

Boliggården ønsker at sætte retning for organisationen, styrke sammenholdet og gøre Boliggården til et endnu bedre sted at bo og leve. Strategiudviklingen sker med en bred involvering af både interne og eksterne aktører – på såvel politisk som administrativt niveau. Projektet gennemføres i en kombination og vekselvirkning mellem bottom-up tilgang med fokus på værdier og inddragelse, og top-down med fokus på resultater og fremdrift. Aktørerne involveres via inddragelsesmetoder som Konradi faciliterer eksempelvis workshops, seminarer, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews.

Strategiprocessen er karakteriseret ved undersøgelse, medbestemmelse og tværgående samarbejder mellem de forskellige aktører. Resultatet af processen forventes at være en strategi der er forankret med et bredt ejerskab i organisationen.

RESULTATER

· Strategiprocessen vil resultere i strategien ’Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården’ 

FAKTA
Opgave: Strategiudvikling for Boliggården
Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: Efterår 2021 - forår 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland

INSPIRATIONSKATALOG FOR BOLIGSELSKABET SJÆLLAND


OM PROJEKTET

Konradi - Liv i og mellem husene udvikler et inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland med fokus på etablering af bæredygtige, beboerdrevne fællesskaber. Inspirationskataloget skal bl.a. medvirke til at opfylde Boligselskabet Sjællands 'Strategi 2024 - Hjem i fællesskaber', hvor omdrejningspunktet er dannelsen af fællesskaber på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i boligområderne.

Udgangspunktet for inspirationskataloget er beboernes egne erfaringer og historier omkring dannelsen af bæredygtige fællesskaber. Med kataloget får beboerne således inspiration fra andre beboere til en række konkrete fællesskabsskabende aktiviteter og initiativer, gode råd samt tjeklister til, hvordan de selv kan skabe bæredygtige fællesskaber i deres boligafdeling.

RESULTATER

· Inspirationskatalog: Bæredygtige fællesskaber - Boligselskabet Sjælland

 

FAKTA
Opgave: Udvikling af inspirationskatalog
Projektejer: Boligselskabet Sjælland
Finansieret af: Boligselskabet Sjælland
Periode: August 2021 - januar 2022
Rolle: Vidensindsamler og formidler

Effektiv nabodrift og nye rammer for fællesskab

EFFEKTIV NABODRIFT OG NYE RAMMER FOR FÆLLESSKAB


OM PROJEKTET

Med bokonceptet Almenbolig+, hvor beboerne varetager store dele af driften selv, er det lykkes at bygge og administrere almene boliger til en lavere husleje.
Beboerne holder driftsudgifterne nede ved fx selv at klippe græs og hæk, holde afdelingsmøder og fakturere håndværkere mm. Udover de økonomiske gevinster medfører bokonceptet også andre fordele: Det store beboerengagement som dette forudsætter, har stor betydning for fællesskabet og kvaliteten af bomiljøet i den enkelte afdeling; idet et større ejerskab til afdelingen medfører en større omsorg for afdelingen -både fysisk og socialt.

Erfaringerne fra Almenbolig+ skal samles sammen og videregives til især almindelige almene afdelinger, så flere kan få glæde af de mange økonomiske, sociale og fysiske fordele ved effektiv nabodrift. Derfor vil der blive udarbejdet en håndbog med vejledninger og konkrete praksisværktøjer til, hvordan man kommer i gang med, og ikke mindst lykkes med, effektiv nabodrift.


RESULTATER

· Ny viden om nabodrift i Almenbolig+ og de fysiske rammers betydning for fællesskabet (2021)
· En håndbog om alternative driftskoncepter med konkrete værktøjer, som den almene sektor, og andre der kunne være interesserede i at fremme sunde fællesskaber, naboskaber og fysiske rum, kan lade sig inspirere af (2021)

PRESSE

KAB - Effektiv nabodrift
 

FAKTA
Opgave: Udvikling af håndbog om effektiv nabodrift og fællesskaber i den almene sektor
Projektejer: KAB
Finansieret af: Realdania
Periode: Juli 2020- december 2021
Rolle: Ekstern projektleder og produktion

Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE HOS AFDELINGSBESTYRELSERNE I BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en tilfredshedsundersøgelse hos afdelingsbestyrelserne i Boliggården i Helsingør med start i efteråret 2020. Boliggården består af ca. 6000 lejemål med dertilhørende 44 afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsernes brugernære erfaringer og oplevelser indsamles gennem et undersøgelsesdesign, hvor der både benyttes spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

Tilfredshedsundersøgelsen indgår i Boliggårdens ambition om at forbedre servicen og minimere afstanden mellem beboerdemokrati og boligorganisation. Boliggården ønsker på baggrund af undersøgelsesresultaterne at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke servicen og det fremtidige samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Den indsamlede viden skal omsættes til en ny praksis i Boliggården.


RESULTAT

· Rapport om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed (forår 2021). Primært til internt brug i Boliggården. 

FAKTA
Opgave: Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: september 2020 til juni 2021
Rolle: Ekstern evaluator

Sammen om Hinanden via børnedemokrati

SAMMEN OM HINANDEN
- det gode børne- og ungeliv i boligområderne Ringen i Helsingør


OM PROJEKTET

Med udgangspunkt i almene boligområder skabes en model for, hvordan det gode børne- og ungeliv kan understøttes af de aktiviteter og mennesker, som er omkring dem og ved at give børn og unge en stemme. Børnene og de unge får mulighed for indflydelse på boligområderne via etablering af børnedemokrati og ungeråd. Samtidig eksperimenteres der med at understøtte børnene og de unge i forhold til udfordringer, behov og ønsker af mere personlig/individuel karakter. Fx udfordringer i hjemmet, behovet for en praktikplads eller ønsket om et fritidsjob. Børnene og de unge understøttes i at tage alderssvarende ansvar for eget liv.

Projektet tager udgangspunkt i udtrykket ”It takes a village to raise a child” og er kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang til børn og unge, Det betyder, at projektet er et samarbejde mellem en lang række samarbejdspartnere både i og udenfor boligområdet, fx boligorganisationen Boliggården, Helsingør kommune, SSP-organisationen, skoler, ungdomsskole, klubber, det lokale erhvervsliv samt forældre, beboere og ansatte i boligområderne. Projektet foregår i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør og er finansieret af Østifterne.


RESULTATER

· Etablering af børnedemokrati og ungeråd i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør. (2020-2025)

· Samarbejde i og på tværs af bolig- og lokalområde via opbygning af netværk og en helhedsorienteret tilgang til børn og unge. (2020-2025)

· Sociale og fysiske tiltag i boligområderne og forandringer hos det enkelte barn og unge, der afspejler børn og unges ideer, behov og ressourcer.  (2020-2025)

 

PRESSE

Frederiksborgs Amts Avis - Millionprojekt skal give indflydelse til børn og unge
Tagryggen 2020 - Sammen om hinanden - Nyt initiativ i Boliggårdens boligområder skal gøre en forskel for børn og unge
Pressemeddelelse "Sammen om hinanden"
Helsingør Dagblad - Nyt initiativ i Helsingørs boligområder skal gøre en forskel for børn og unge 
Tagryggen 2022 - Sammen om Hinanden - En fordel for dine børn
 

FAKTA
Opgave: Etablering af børnedemokrati i de tre boligområder i Helsingør samt eksperimentere med videreudvikling af børnedemokratiets metoder
Projektejer: Østifterne
Samarbejdspartner: Boliggården, SSP i Helsingør
Finansieret af: Østifterne
Periode: 2020-2025
Rolle: Idéudvikler og projektleder for etablering af børnedemokrati

Evaluering af driftsfællesskaber i fsb

EVALUERING AF DRIFTSFÆLLESSKABER I fsb


OM PROJEKTET

fsb og Konradi – liv i og mellem husene har i perioden 2014-2015 gennemført et projekt om samdrift med støtte fra den almene forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under temaet ’Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger’ (Læs mere her). Efterfølgende er der etableret flere driftsfællesskaber i fsb, så der i dag er i alt 14 driftsfællesskaber. Det betyder, at ca. 93% af fsb’s boliger indgår i et driftsfællesskab, og der er fortsat efterspørgsel efter at være en del af disse fra de resterende boligafdelinger. For at kunne bygge videre på de opnåede erfaringer med driftsfællesskaber ønsker fsb en evaluering af de nuværende driftsfællesskaber.

Konradi undersøger hvordan medarbejdere og politikere i fsb oplever driftsfællesskaberne i praksis. Det drejer sig bl.a. om deres oplevelse af serviceniveau, økonomi, samarbejde, indflydelse samt andre erfaringer og læringer. Desuden suppleres med kvantitative data. Formålet med evalueringen er at få et vidensgrundlag, som beslutningen om driftsfællesskabernes fremtid kan baseres på. Evalueringen skal således resultere i viden om ”det der fungerer godt og det der eventuelt kunne fungere bedre” i driftsfællesskaberne. Målgruppen for evalueringen er ledelsen i fsb.


RESULTAT

Rapport: Evaluering af driftsfællesskaber i fsb - om beboervalgte og ansattes oplevelser af driftsfællesskaberne

FAKTA
Opgave: Evaluering af driftsfællesskaberne i fsb

Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Rolle: Evaluator