Inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland

INSPIRATIONSKATALOG FOR BOLIGSELSKABET SJÆLLAND


OM PROJEKTET

Konradi - Liv i og mellem husene udvikler et inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland med fokus på etablering af bæredygtige, beboerdrevne fællesskaber. Inspirationskataloget skal bl.a. medvirke til at opfylde Boligselskabet Sjællands 'Strategi 2024 - Hjem i fællesskaber', hvor omdrejningspunktet er dannelsen af fællesskaber på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i boligområderne.

Udgangspunktet for inspirationskataloget er beboernes egne erfaringer og historier omkring dannelsen af bæredygtige fællesskaber. Med kataloget får beboerne således inspiration fra andre beboere til en række konkrete fællesskabsskabende aktiviteter og initiativer, gode råd samt tjeklister til, hvordan de selv kan skabe bæredygtige fællesskaber i deres boligafdeling.

RESULTATER

· Inspirationskatalog: 'Hvad kan vi lave sammen i vores boligafdeling i Boligselskabet Sjælland' (under udarbejdelse)

FAKTA
Opgave: Udvikling af inspirationskatalog
Projektejer: Boligselskabet Sjælland
Finansieret af: Boligselskabet Sjælland
Periode: August 2021 - januar 2022
Rolle: Vidensindsamler og formidler

Effektiv nabodrift og nye rammer for fællesskab

EFFEKTIV NABODRIFT OG NYE RAMMER FOR FÆLLESSKAB


OM PROJEKTET

Med bokonceptet Almenbolig+, hvor beboerne varetager store dele af driften selv, er det lykkes at bygge og administrere almene boliger til en lavere husleje.
Beboerne holder driftsudgifterne nede ved fx selv at klippe græs og hæk, holde afdelingsmøder og fakturere håndværkere mm. Udover de økonomiske gevinster medfører bokonceptet også andre fordele: Det store beboerengagement som dette forudsætter, har stor betydning for fællesskabet og kvaliteten af bomiljøet i den enkelte afdeling; idet et større ejerskab til afdelingen medfører en større omsorg for afdelingen -både fysisk og socialt.

Erfaringerne fra Almenbolig+ skal samles sammen og videregives til især almindelige almene afdelinger, så flere kan få glæde af de mange økonomiske, sociale og fysiske fordele ved effektiv nabodrift. Derfor vil der blive udarbejdet en håndbog med vejledninger og konkrete praksisværktøjer til, hvordan man kommer i gang med, og ikke mindst lykkes med, effektiv nabodrift.


RESULTATER

· Ny viden om nabodrift i Almenbolig+ og de fysiske rammers betydning for fællesskabet (2021)
· En håndbog om alternative driftskoncepter med konkrete værktøjer, som den almene sektor, og andre der kunne være interesserede i at fremme sunde fællesskaber, naboskaber og fysiske rum, kan lade sig inspirere af (2021)

PRESSE

KAB - Effektiv nabodrift
 

FAKTA
Opgave: Udvikling af håndbog om effektiv nabodrift og fællesskaber i den almene sektor
Projektejer: KAB
Finansieret af: Realdania
Periode: Juli 2020- december 2021
Rolle: Ekstern projektleder og produktion

Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE HOS AFDELINGSBESTYRELSERNE I BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en tilfredshedsundersøgelse hos afdelingsbestyrelserne i Boliggården i Helsingør med start i efteråret 2020. Boliggården består af ca. 6000 lejemål med dertilhørende 44 afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsernes brugernære erfaringer og oplevelser indsamles gennem et undersøgelsesdesign, hvor der både benyttes spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

Tilfredshedsundersøgelsen indgår i Boliggårdens ambition om at forbedre servicen og minimere afstanden mellem beboerdemokrati og boligorganisation. Boliggården ønsker på baggrund af undersøgelsesresultaterne at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke servicen og det fremtidige samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Den indsamlede viden skal omsættes til en ny praksis i Boliggården.


RESULTAT

· Rapport om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed (forår 2021). Primært til internt brug i Boliggården. 

FAKTA
Opgave: Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: september 2020 til juni 2021
Rolle: Ekstern evaluator

Sammen om Hinanden via børnedemokrati

SAMMEN OM HINANDEN
- det gode børne- og ungeliv i boligområderne Ringen i Helsingør


OM PROJEKTET

Med udgangspunkt i almene boligområder skabes en model for, hvordan det gode børne- og ungeliv kan understøttes af de aktiviteter og mennesker, som er omkring dem og ved at give børn og unge en stemme. Børnene og de unge får mulighed for indflydelse på boligområderne via etablering af børnedemokrati og ungeråd. Samtidig eksperimenteres der med at understøtte børnene og de unge i forhold til udfordringer, behov og ønsker af mere personlig/individuel karakter. Fx udfordringer i hjemmet, behovet for en praktikplads eller ønsket om et fritidsjob. Børnene og de unge understøttes i at tage alderssvarende ansvar for eget liv. Projektet tager udgangspunkt i udtrykket ”It takes a village to raise a child” og er kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang til børn og unge, Det betyder, at projektet er et samarbejde mellem en lang række samarbejdspartnere både i og udenfor boligområdet, fx boligorganisationen Boliggården, Helsingør kommune, SSP-organisationen, skoler, ungdomsskole, klubber, det lokale erhvervsliv samt forældre, beboere og ansatte i boligområderne. Projektet foregår i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør og er finansieret af Østifterne.


RESULTATER

· Etablering af børnedemokrati og ungeråd i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør. (2020-2025)

· Samarbejde i og på tværs af bolig- og lokalområde via opbygning af netværk og en helhedsorienteret tilgang til børn og unge. (2020-2025)

· Sociale og fysiske tiltag i boligområderne og forandringer hos det enkelte barn og unge, der afspejler børn og unges ideer, behov og ressourcer.  (2020-2025)


PRESSE

Frederiksborgs Amts Avis - Millionprojekt skal give indflydelse til børn og unge

Tagryggen - Sammen om hinanden - Nyt initiativ i Boliggårdens boligområder skal gøre en forskel for børn og unge

Pressemeddelelse "Sammen om hinanden"

Helsingør Dagblad - Nyt initiativ i Helsingørs boligområder skal gøre en forskel for børn og unge

 

FAKTA
Opgave: Etablering af børnedemokrati i de tre boligområder i Helsingør samt eksperimentere med videreudvikling af børnedemokratiets metoder
Projektejer: Østifterne
Samarbejdspartner: Boliggården, SSP i Helsingør
Finansieret af: Østifterne
Periode: 2020-2025
Rolle: Idéudvikler og projektleder for etablering af børnedemokrati

Evaluering af driftsfællesskaber i fsb

EVALUERING AF DRIFTSFÆLLESSKABER I fsb


OM PROJEKTET

fsb og Konradi – liv i og mellem husene har i perioden 2014-2015 gennemført et projekt om samdrift med støtte fra den almene forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under temaet ’Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger’ (Læs mere her). Efterfølgende er der etableret flere driftsfællesskaber i fsb, så der i dag er i alt 14 driftsfællesskaber. Det betyder, at ca. 93% af fsb’s boliger indgår i et driftsfællesskab, og der er fortsat efterspørgsel efter at være en del af disse fra de resterende boligafdelinger. For at kunne bygge videre på de opnåede erfaringer med driftsfællesskaber ønsker fsb en evaluering af de nuværende driftsfællesskaber.

Konradi undersøger hvordan medarbejdere og politikere i fsb oplever driftsfællesskaberne i praksis. Det drejer sig bl.a. om deres oplevelse af serviceniveau, økonomi, samarbejde, indflydelse samt andre erfaringer og læringer. Desuden suppleres med kvantitative data. Formålet med evalueringen er at få et vidensgrundlag, som beslutningen om driftsfællesskabernes fremtid kan baseres på. Evalueringen skal således resultere i viden om ”det der fungerer godt og det der eventuelt kunne fungere bedre” i driftsfællesskaberne. Målgruppen for evalueringen er ledelsen i fsb.


RESULTAT

Rapport: Evaluering af driftsfællesskaber i fsb - om beboervalgte og ansattes oplevelser af driftsfællesskaberne

FAKTA
Opgave: Evaluering af driftsfællesskaberne i fsb

Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Rolle: Evaluator

Konference

Boligminister Kaare Dybvad åbner konferencen

Boligminister Kaarde Dybvad

Søren Lillevang og Stine Konradi, idéudviklere bag børnedemokratiet

Børnedemokratiambassadører fra AKB Ved Milestedet

Rødovre Kommunes borgmester Erik Nielsen

Tre børnedemokrater fra AKB ved Milestedet

 

Børnedemokrater fra Håndværkerparken i Slagelse

Driftsmedarbejdere fra Elmelunden (tv), Håndværkerparken, Kanalkvarteret og AKB Rødovre

Børnedemokratiambassadørerne igangsatte fælles massage

Fællesmassage for alle deltagerne

Formand for afdelingsbestyrelsen i AKB Ved Milestedet Klaus Lind Bentsen

Afsluttende paneldebat med deltagerne

Hvilken betydning har det for det enkelte barn at være børnedemokrat og hvad får boligorganisationer, kommuner og lokalområdet ud af børnedemokrati?

Disse spørgsmål blev ved konferencen d. 21. november, hvor resultater og praksiserfaringer fra det nationale udviklingsprojekt om børnedemokrati fra 2017-2019 blev præsenteret. Konferencen var arrangeret af Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi - Liv i og mellem husene. Boligminister Kaare Dybvad åbnede konferencen med et oplæg, hvor han lagde særlig vægt på betydningen af at børn inddrages i og lærer om demokrati i praksis. Flere børnedemokrater holdt oplæg om deres erfaringer med børnedemokratiet og delte ud af beretninger om personlig udvikling.

AKB, Rødovre og Konradi - liv i og mellem husene takker de fremmødte for deres deltagelse og opbakning til børnedemokratiet.


RESULTATER

www.børnedemokrati.dk

Giv børnene en stemme i boligområderne! (Inspirationshæfte)

Invitation og program for konferencen


PRESSE

KAB - Giv børnene en stemme

Rødovre Lokal Nyt - Danmark skal lære af børn fra Kærene 

SN, Sjællandske Medier - Her får børnene en stemme

Børnedemokrati i grønlandske boligområder – et forstudie og pilotafprøvning

BØRNEDEMOKRATI I GRØNLANDSKE BOLIGOMRÅDER

- Et forstudie og pilotafprøvning


OM PROJEKTET

Det overordnede mål med børnedemokratiet i Grønland er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos børn i de grønlandske boligområder via etablering af børnedemokrati. I pilotprojektet undersøges det hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder. Det sker ved opstart af børnedemokrati i et udvalgt boligområde (pilotafdeling) og anbefalinger til videreudvikling i andre boligområder i det grønlandske samfund.

Ca. 25% af Grønlands befolkning er børn under 18 år og en større andel af disse lever et børneliv fuld af udfordringer. Mange børn vokser op i hjem med socioøkonomiske udfordringer, oplever store sociale problemstillinger og manglende trivsel i deres dagligdag. 27% af grønlandske børn var udsat for omsorgssvigt i 2008 og i 42% af alle husstande havde forældrene et misbrug i 2010.

Pilotprojektet vil foregå i en boligafdeling i Grønlands næststørste by Sisimiut. Boligafdelingen består af flere store og enkelte små boligområder. I pilotprojektet indgår 3 boligområder: Deichmannip Aqq., Aqqartarfik og Paamaap Kuua., som tilsammen rummer 393 lejemål og ca. 1.200 beboere, hvoraf ca. 300 er børn under 15 år. Pilotprojektet er potentielt første del af et kommende større projekt ”Børnedemokrati i grønlandske boligområder” på tværs af Grønland, alt afhængig af resultaterne.


RESULTAT

· Opstart af børnedemokrati i pilotafdelingen.

· Viden, praksiserfaringer og læring om muligheder og udfordringer for børnedemokrati i grønlandske boligområder. 

 

FAKTA
Opgave: Pilotafprøvning af børnedemokrati i grønlandske boligområder

Projektejer: Det grønlandske boligselskab INI A/S, ejet af Grønlands Selvstyre
Finansieret af: Oak Foundation Denmark
Periode: Juni 2019 til december 2021
Rolle: Idéudvikler og projektleder

Rising Star

RISING STAR - Ungdomsfællesskaber i en bydel i Odense


OM PROJEKTET

Med projekt Rising Star, vil man skabe et fællesrum og en række fællesaktiviteter til unge mellem 7 og 17 år. Projektet foregår på tværs af fire almene boligafdelinger i Odense i bydelen Rising. Fællesrummet skal være et sted, hvor unge fra hele området kan være sammen, inspirere hinanden og fx møde uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og hinanden. Dette skal medvirke til at bydelen igen opfattes som ét hele, hvor alle trygt kan færdes i alle områder. Visionen er, at Rising skal være det område, hvor byens unge mødes om positive fællesaktiviteter på tværs af sociale skel, og hvor de unges kompetencer og bydelens sociale sammenhængskraft styrkes. Det særlige ved det nye fællesrum er, at de unge selv skal være med til at definere det, herunder hvilke aktiviteter og muligheder rummet skal byde på. På den måde kan ejerskabet og ansvaret til fællesrummet styrkes.

Projektet er fortsat i udviklingsfasen, og er støttet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Resultatet af udviklingsfasen skal være et velbeskrevet udviklingsprojekt i form af en realiseringsplan. Planen skal være afsæt for en eventuel ansøgning om realiseringsstøtte. Konradi – liv i og mellem husene er rådgiver på projektet og står bl.a. for inddragelsen af boligafdelingernes børn og unge samt af en række mulige samarbejdspartnere til Rising Star.


RESULTAT

Kortlægning af interessenternes ønsker, behov og muligheder

Analyse af mulige driftsorganiseringer for fællesrummet

FAKTA
Opgave: At medvirke til gennemførelse af et udviklingsforløb frem mod en realiseringsansøgning for projektet med særlig vægt på inddragelse af interessenternes ønsker, behov og muligheder.

Projektejer: CVICA
Finansieret af: Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Fyns Almennyttige Boligselskab og CIVICA
Periode: December 2018 - december 2019

Rolle: Rådgiver

Evaluering af driftsfællesskaber i fsb

EVALUERING AF DRIFTSFÆLLESSKABER I fsb


OM PROJEKTET

fsb og Konradi – liv i og mellem husene har i perioden 2014-2015 gennemført et projekt om samdrift med støtte fra den almene forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under temaet ’Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger’ (Læs mere her). Efterfølgende er der etableret flere driftsfællesskaber i fsb, så der i dag er i alt 14 driftsfællesskaber. Det betyder, at ca. 93% af fsb’s boliger indgår i et driftsfællesskab, og der er fortsat efterspørgsel efter at være en del af disse fra de resterende boligafdelinger. For at kunne bygge videre på de opnåede erfaringer med driftsfællesskaber ønsker fsb en evaluering af de nuværende driftsfællesskaber.

Konradi undersøger, hvordan medarbejdere og politikere i fsb oplever driftsfællesskaberne i praksis. Det drejer sig bl.a. om deres oplevelse af serviceniveau, økonomi, samarbejde, indflydelse samt andre erfaringer og læringer. Desuden suppleres med kvantitative data. Formålet med evalueringen er at få et vidensgrundlag, som beslutningen om driftsfællesskabernes fremtid kan baseres på. Evalueringen skal således resultere i viden om ”det der fungerer godt og det der eventuelt kunne fungere bedre” i driftsfællesskaberne. Målgruppen for evalueringen er ledelsen i fsb.


RESULTAT

Evaluering af driftsfællesskaber i fsb - om beboervalgte og ansattes oplevelser af driftsfællesskaberne

FAKTA
Opgave: Evaluering af driftsfællesskaberne i fsb

Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Rolle: Evaluator

Bydækkende indsats for indendørs affaldssortering

BYDÆKKENDE INDSATS FOR INDENDØRS AFFALDSSORTERING


OM PROJEKTET

Projektet lægger sig i forlængelse af de to pilotprojekter ”Test af indendørs affaldssortering i almene boligområder” (se her) og ”Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering” (se her),  Resultaterne i de to tests har været lovende, og Københavns Kommune ønsker derfor nu at rulle deres servicedesign ud som en bydækkende indsats for hele København. Konradi – liv i og mellem husene bistår i den forbindelse Københavns Kommune i kontakten til og samarbejdet med de almene boligorganisationer i København, som udgør ca. 20 % af boligmassen i kommunen.

 

Konradi – liv i og mellem husene yder strategiske rådgivning i forbindelse med Københavns Kommunes kommunikation med de almene boligorganisationer. Driftsmedarbejderne ude i de enkelte boligafdelinger spiller en helt central rolle for, at udrulningen af Københavns Kommunes indsats får de bedst mulige effekter på affaldssorteringen. Konradi – liv i og mellem husene udarbejder derfor det formidlingsmateriale, der skal danne grundlag for, at boligorganisationerne- og afdelingerne støtter op om den bydækkende indsats.


RESULTAT

Formidlingsmaterialer målrettet boligorganisationerne samt boligafdelingens lokale ressourcer - driftsmedarbejderne og afdelingsbestyrelsen - til at øge affaldssorteringen i de almene boligområder.

 

PRESSE

DR - Tusindvis af københavnere får penge af kommunen til at affaldssortere

FAKTA
Opgave: Bydækkende udrulning af servicedesign om affaldssortering målrettet almene boligorganisationer- og afdelinger i Københavns Kommune

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: 2018-2019
Rolle: Strategisk rådgivning