Bydækkende indsats for indendørs affaldssortering

BYDÆKKENDE INDSATS FOR INDENDØRS AFFALDSSORTERING


OM PROJEKTET

Projektet lægger sig i forlængelse af de to pilotprojekter ”Test af indendørs affaldssortering i almene boligområder” (se her) og ”Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering” (se her),  Resultaterne i de to tests har været lovende, og Københavns Kommune ønsker derfor nu at rulle deres servicedesign ud som en bydækkende indsats for hele København. Konradi – liv i og mellem husene bistår i den forbindelse Københavns Kommune i kontakten til og samarbejdet med de almene boligorganisationer i København, som udgør ca. 20 % af boligmassen i kommunen.

 

Konradi – liv i og mellem husene yder strategiske rådgivning i forbindelse med Københavns Kommunes kommunikation med de almene boligorganisationer. Driftsmedarbejderne ude i de enkelte boligafdelinger spiller en helt central rolle for, at udrulningen af Københavns Kommunes indsats får de bedst mulige effekter på affaldssorteringen. Konradi – liv i og mellem husene udarbejder derfor det formidlingsmateriale, der skal danne grundlag for, at boligorganisationerne- og afdelingerne støtter op om den bydækkende indsats.


RESULTAT

Formidlingsmaterialer målrettet boligorganisationerne samt boligafdelingens lokale ressourcer - driftsmedarbejderne og afdelingsbestyrelsen - til at øge affaldssorteringen i de almene boligområder.

 

PRESSE

DR - Tusindvis af københavnere får penge af kommunen til at affaldssortere

FAKTA
Opgave: Bydækkende udrulning af servicedesign om affaldssortering målrettet almene boligorganisationer- og afdelinger i Københavns Kommune

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: 2018-2019
Rolle: Strategisk rådgivning

Resultaterne af det boligsociale arbejde i tre boligområder i Helsingør

PIXI OM RESULTATERNE AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I TRE BOLIGOMRÅDER I HELSINGØR


OM PROJEKTET

Boligområderne Nøjsomhed, Tibberupparken og Vapnagaard har alle tre haft boligsociale helhedsplaner i perioden 2014-2017. Det er der kommet rigtig mange gode resultater ud af. Vi har udarbejdet en pixi, der videreformidler resultaterne af det boligsociale arbejde til beboerne på en letlæselig og letforståelig måde. Indholdet er en præsentation af de mest centrale og besøgte aktiviteter samt udvalgte gode historier som de formuleres og beskrives af de aktører der har været involveret. Samtidig er pixien fyldt med skønne billeder fra de mange aktiviteter.


RESULTAT

Sammen om gode boligområder - resultater af den boligsociale indsats - kort fortalt.

Målgruppen for pixi er beboerne i de tre boligområder. Publikationen kan imidlertid også anvendes som inspirationskilde til øvrige interessenter såsom boligsociale helhedsplaner, kommuner m.fl.

FAKTA
Opgave: Videreformidling af resultaterne af helhedsplanerne i Nøjsomhed, Tibberupparken og Vapnagaard samt projektet BoGro til beboerne i boligområderne

Projektejer: Områdesekretariatet Helsingør
Finansieret af: Områdesekretariatet Helsingør
Periode: 2017 til primo 2018
Rolle: Vidensindsamler og formidler

Test af indendørs affaldssortering i almene boligområder

TEST AF INDENDØRS AFFALDSSORTERING I ALMENE BOLIGOMRÅDER


OM PROJEKTET

Københavns Kommune har et mål om at 45 % af københavnernes affald genanvendes i 2018, og i årene fremover, skal der sorteres endnu mere. I forlængelse af en række pilottests i 2017, der undersøgte hvordan Københavns Kommune kan anspore københavnerne til at sortere mere af deres affald, kombineres erfaringer og resultater nu i en ny og større test. En af de centrale pilottests, der danner baggrund for den nye test, er projektet ”Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering”, som blev gennemført at Konradi – liv i og mellem husene, og som du kan læse mere om her. I den nye test kombineres idéen om de lokale ressourcer – driftspersonale og afdelingsbestyrelse - som ambassadører for den indendørs affaldssortering med et online-forløb målrettet beboerne, som herigennem får viden, tips og tricks om affaldshåndtering (Servicedesign 2.0). Tilsammen skal dette forbedre affaldssorteringen i boligområderne. Der foretages løbende vejninger af affaldet i gårdene, for at få indsigt i de konkrete effekter af indsatsen. Resultaterne af testen afgør hvorvidt servicedesignet skal udrulles til resten af København.

RESULTAT

Under udvikling.

FAKTA
Opgave: At udvikle og teste et kommunalt servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering kombineret med et online-forløb målrettet beboerne

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Samarbejdspartner: Social Action
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: 2017-2018
Rolle: Udvikler og facilitator

Trivselsundersøgelse på Vapnagaard 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ VAPNAGAARD 2017

 


OM PROJEKTET

Som et led i den boligsociale helhedsplan ”Sammen om Vapnagaard 2015-2017”, gennemførte Konradi – liv i og mellem husene i 2017 den anden af to trivselsundersøgelser på Vapnagaard. Trivselsundersøgelsen 2017 lægger sig således i forlængelse af en lignende undersøgelse foretaget i 2015. Begge undersøgelser er gennemført som spørgeskemaundersøgelser blandt samtlige beboere og du kan læse mere om den første trivselsundersøgelse her. I trivselsundersøgelsen 2017 var formålet at opnå viden om trivsel og frivillighed på Vapnagaard samt give mulighed for opfølgning på udvalgte succeskriterier i den boligsociale helhedsplan. Undersøgelsen viste, at de adspurgte beboere var meget tilfredse med at bo på Vapnagaard, og at trivslen på en række områder har forbedret sig i forhold til trivselsundersøgelsen i 2015. Undersøgelsen gav også viden om mulige potentialer for at skabe (endnu) bedre betingelser for trivslen og frivilligheden på Vapnagaard. Fx er der potentiale for at øge beboernes viden om hvordan de kan deltage i fælles aktiviteter, klubber og foreninger samt for at opnå et endnu bedre nabo- og fællesskab.


RESULTAT

Hæfte om resultater af trivselsspørgeskemaundersøgelsen og opfølgning på udvalgte succeskriterier i den boligsociale helhedsplan, januar 2017.

Hæftet er et internt arbejdsredskab for boligsociale medarbejdere og beslutningstagere omkring Vapnagaard, og indeholder analyse af resultaterne fremstillet via grafer og tilhørende tekst.

Hvordan trives vi? - artikel på Vapnagaards hjemmeside.

FAKTA
Opgave: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse om trivslen på Vapnagaard for den boligsociale helhedsplan

Projektejer: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Finansieret af: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Periode: 2015 og 2017
Rolle: Design og analyse af spørgeskemaundersøgelsen

Boligsocial Helhedsplan for Helsingør Syd

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HELSINGØR SYD FOR PERIODEN 2018-2021


OM PROJEKTET

Nøjsomhed og Vapnagaard er to boligområder beliggende i det sydlige Helsingør. Områderne er kendetegnet ved at rumme en lang række ressourcer og styrker, men også ved at være udfordret på en række parametre. Områderne skal have en ny fælles boligsocial helhedsplan der opstiller rammerne for det boligsociale arbejde fra 2018 til 2021. Forud for udarbejdelsen af helhedsplanen er der gennemført en omfattende inddragelsesproces blandt beboere og samarbejdspartnere for at få input og skabe ejerskab til helhedsplanen. Visionen for den nye helhedsplan er at understøtte beboernes eksisterende ressourcer og kompetencer bedst muligt samt skabe stærke fællesskaber og kapacitetsopbygning på tværs af boligområderne. Dette bl.a. for at bryde med den negative sociale arv samt for at områderne skal opleves som trygge steder at leve og færdes i.


RESULTAT

Boligsocial helhedsplan for Helsingør Syd for perioden 2018 til 2021.

FAKTA
Opgave: Udvikling af boligsocial helhedsplan for Helsingør Syd 2018-2021 i samarbejde med Områdesekretariatet og Helsingør Kommune

Projektejer: Områdesekretariatet i Helsingør
Finansieret af: Områdesekretariatet i Helsingør
Periode: 2017
Rolle: Ekstern konsulent

Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering

LOKALE RESSOURCER OG INDENDØRS AFFALDSSORTERING


OM PROJEKTET

Københavns Kommune undersøger og tester, hvordan københavnerne kan anspores til at sortere mere af deres affald til genanvendelse. Dette gøres for at nå målsætningen om 45 % udsorteret affald/materiale til genanvendelse i 2018. Projektet handler om at teste et servicedesign for hvordan de lokale ressourcer - fx driftspersonale og afdelingsbestyrelse - i boligafdelinger kan spille en rolle som ambassadører for den indendørs affaldssortering overfor beboerne. Med servicedesign menes, hvilken type og grad af service fra Københavns Kommune, der bedst understøtter de lokale ressourcer i rollen som ambassadører for den indendørs affaldssortering. Testen foregik i den almene boligafdeling ’Den Gule Misundelse’ på Christianshavn, som administreres af Lejerbo, København.


RESULTAT

Udvikling, facilitering og opsamling af erfaringer med test af servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering.

FAKTA
Opgave: At udvikle, teste og opsamle erfaringer fra et servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: Medio 2016 til primo 2017
Rolle: Facilitator

Børnedemokrati – Del II

BØRNEDEMOKRATI - DEL II - Udvikling, test og forankring
Praksisværktøj til børnedemokrati


OM PROJEKTET

Projektet lægger sig i forlængelse af pilotprojektet: Børnedemokrati i almene boligområder (del I) - Undersøgelse og pilotafprøvning.

Omdrejningspunktet for del II er videreudvikling, test og forankring af børnedemokrati i fire forskellige boligafdelinger og boligorganisationer på tværs af landet. Formålet er, at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor og samtidig opnå mere velfungerende boligområder via børnedemokrati.

Der er fokus på videreudvikling og test af forskellige børneinddragelsesmetoder og værktøjer, der kan understøtte børnenes og boligområdets permanente ressourcer i arbejdet med børnedemokrati. Metoderne og værktøjerne skal imødekomme forskellige grader af børneinddragelse, så der er mulighed for at inddrage børn, i forhold til børnenes og det enkelte boligområdes behov og muligheder.

Udover Boligselskabet AKB, Rødovre (projektejer) deltager FOB i Slagelse, CIVICA i Odense og Himmerland Boligforening i Aalborg. Det er ambitionen at sætte børneinddragelse og børnedemokrati på dagsorden i den almene boligsektor specifikt og i samfundet generelt.

Faktaark


RESULTAT

Udvikling, test og forankring af børnedemokrati i fire boligområder på tværs af landet - 2017-2019.

www.børnedemokrati.dk - et praksisværktøj, der understøtter børnedemokratiet

"Giv børn en stemme i boligområderne" - et inspirationshæfte målrettet beslutningstagere


PRESSE

Center for Boligsocial Udvikling: Børn og unges aktive medborgerskab

Pressemeddelelse: Mest muligt børnedemokrati

Rødovre Lokal Nyt: Børnedemokrater drømmer om svævebane

BL BOLIGEN: Børnedemokrati skal testes i stor skala

FAKTA
Opgave: Videreudvikling, test og forankring af børneinddragelsesmetoder og børnedemokrati i almene boligområder samt udvikling af praksisværktøj

Projektejer: Boligselskabet AKB, Rødovre (KAB)
Finansieret af: VELUX FONDEN, Den almene forsøgspulje v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Periode: 2017 - 2019
Rolle: Idéudvikler og projektleder (Projektsekretariat)

Helhedsplan for Vapnagaard

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR VAPNAGAARD FOR PERIODEN 2015-2017


OM PROJEKTET

Vapnagaard er et boligområde i Helsingør Kommune, der er karakteriseret ved både at rumme en lang række styrker og ressourcer, og også ved at være udfordret på en række områder. I et tæt samarbejde med beboere og medarbejdere udvikledes nye indsatser og aktiviteter til at løse de boligsociale udfordringer i Vapnagaard med fokus på at sikre en stærk forankring efter helhedsplanens udløb. I helhedsplanen opstilledes en overordnet vision for Vapnagaard som rettesnor for det boligsociale arbejde. Visionen omsattes til fire overordnede mål og indsatsområder samt en lang række aktiviteter til opnåelse af de opstillede mål og vision. Til beboerne blev der udviklet en pixiudgave af den boligsociale helhedsplan med fokus på hvilke aktiviteter de kunne være med til, enten som deltagere eller som frivillige.


RESULTAT

Boligsocial helhedsplan for Vapnagaard for perioden 2015-2017.

FAKTA
Opgave: Udvikling af boligsocial helhedsplan for Vapnagaard 2015-2017

Projektejer: Boliggården i Helsingør
Finansieret af: Boliggården i Helsingør
Periode: 2013-2014
Rolle: Ekstern konsulent

Trivselsundersøgelse på Vapnagaard

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ VAPNAGAARD 2015


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene har i forbindelse med evalueringsaktiviteterne for den boligsociale helhedsplan for Vapnagaard gennemført den første af to trivselsundersøgelser blandt beboerne. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med opstart af helhedsplanen i efteråret 2015 og skal fungere som en nulpunktsmåling af trivslen. Samtidig havde spørgeskemaundersøgelsen til formål at indsamle viden om beboernes ønsker og behov, så man kunne tilrettelægge helhedsplanens aktiviteter herefter. I spørgeskemaundersøgelsen berøredes emner som bl.a. naboskab, frivillighed og beboerdemokrati.

Den anden trivselsundersøgelse gennemføres som en effektmåling af den boligsociale helhedsplanen ved helhedsplanens afslutning i efteråret 2017.


RESULTAT

Resultater fra Trivselsspørgeskemaundersøgelsen, januar 2016.

Målgruppen er primært medarbejderne og ledelsen af den boligsociale helhedsplan. Resultaterne giver mulighed for at definere potentielle fokusområder i den boligsociale helhedsplan fremadrettet.


PRESSE

Vapnagaard scorer højt på tilfredse beboere.

FAKTA
Opgave: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser om trivslen på Vapnagaard i forbindelse med evalueringsaktiviteterne for den boligsociale helhedsplan

Projektejer: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Finansieret af: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Periode: 2015 og 2017
Rolle: Evaluator

Samdrift

KORTLÆGNING OG DREJEBOG OM SAMDRIFT TIL PRAKTIKERE


OM PROJEKTET

Øgede udgifter til drift og dermed højere husleje presser mange almene boligafdelinger økonomisk. Samtidig forventes typisk højere serviceniveau, effektivitet og professionalisering af boligorganisationerne. Samdrift mellem almene boligafdelinger rummer mulighederne for at sikre en høj faglig kvalitet, billigere drift og bedre beboerservice.

Projektets fokus var at skabe ny viden om samdrift og anvise, hvordan man skaber de bedste rammer for samdrift. Projektet var opdelt i to dele, som handlede om 1) at kortlægge de samdriftsformer der findes i fsb i dag og erfaringer fra andre boligorganisationer, og 2) om at udvikle et værktøj (drejebog) til gennemførelse af samdriftsprocessen. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med driftspersonale og ledelsen i fsb. Samtidig bidrog en række andre boligorganisationer til både kortlægning og udvikling af værktøjet.


RESULTAT

Kortlægning af nuværende samdriftsformer i fsb og erfaringer fra andre almene boligorganisationer, oktober 2014.

Pixiudgave af kortlægning.

Samdrift i almene boligafdelinger – en drejebog for praktikere, oktober 2015.

Pixiudgave af drejebog.

Målgruppen er ledende medarbejdere og driftspersonale i almene boligorganisationer. Samtidig kan drejebogen anspore beboervalgte til at ’kaste sig ud’ i samdrift.

FAKTA
Opgave: At identificere innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger

Projektejer: fsb i København
Finansieret af: Den almene forsøgspulje v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Periode: 2014 - 2015
Rolle: Projektpartner