Børnedemokrati i grønlandske boligområder

BØRNEDEMOKRATI I QAQORTOQ

- Test og videreudvikling af børnedemokrati i Sydgrønland


OM PROJEKTET

Mange børn i Grønland vokser op i hjem med socioøkonomiske udfordringer og manglende trivsel i deres dagligdag. Derfor vil Konradi - liv i og mellem husene, i samarbejde med INI og Kujalleq Kommune, teste og videreudvikle børnedemokrati i endnu en boligafdeling i Grønland. 

Formålet med børnedemokratiet er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos børn og samtidig opnå endnu mere velfungerende boligområder. Projektet bygger videre på - og tester de gode erfaringer og vellykkede resultater fra pilotprojekt Børnedemokrati i grønlandske boligområder - et forstudie og pilotafprøvning,som foregik i Sisimiut. Børnedemokratiet testes nu i en boligafdeling i Qaqortoq, som har en række andre forudsætninger og karakteristika. Fx er der der ingen afdelingsbestyrelse, ligesom det er tilfældet i 2 ud af INIs øvrige 36 afdelinger. Samtidig er der ikke i samme omfang mulighed for at trække på forskellige ressourcer og kompetencer (fx HR, kommunikationskonsulenter) som på hovedkontoret i Sisimiut. 

Målet er at videreudvikle børnedemokratiet, så der på sigt er mulighed for at etablere børnedemokrati i flere boligområder med forskellige forudsætninger på tværs af Grønland.


RESULTAT

· Opstart af børnedemokrati i afdelingen.

· Viden, praksiserfaringer og læring om muligheder og udfordringer for børnedemokrati i grønlandske boligområder. 

FAKTA
Opgave: Børnemokrati i Qaqortoq

Projektejer: Det grønlandske boligselskab INI
Finansieret af: Oak Foundation Denmark og INI
Periode: 2023 - 2024
Rolle: Ekstern projektleder

Undersøgelse af muligheder og udfordringer ved driftsfællesskaber i fsb 2.0

UNDERSØGELSE AF MUIGHEDER OG UDFORDRINGER VED DRIFTSFÆLLESSKABER I FSB VERSION 2.0


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene gennemfører i samarbejde med fsb en undersøgelse af muligheder og udfordringer ved viderebygning af fsb's nuværende driftsfællesskaber. Undersøgelsens formål er at udvikle en driftsmodel, som er kvalificeret af fsb's egne ressourcer i form af ansatte og beboerdemokrater. 

Metoden i workshoppen er derfor karakteriseret ved en række inddragende processer (workshops, fokusgruppeinterviews, fremtidsværksted og cafédebatter), hvor de forskellige interessenters perspektiver identificeres. Tilsammen skal dette danne et vidensgrundlag for en model for videreudbygning af driftsfællesskaberne, som afspejler både beboerdemokrater og ansattes perspektivers, interesser og behov. 

RESULTATER

· Udarbejdelse af samlet rapport med beskrivelse af ny model for viderebygning af driftfællesskaber 

 

FAKTA
Opgave: Undersøgelse af viderebygning af driftfællesskaber
Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Periode: Efterår 2022 - vinter 2023
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Børnedemokratiske processer og affaldssortering i Københavns Kommune

BØRNEDEMOKRATISKE PROCESSER TIL AT FREMME AFFALDSSORTERING

- I KØBENHAVNS KOMMUNE


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene vil i samarbejde med Københavns Kommune teste mulighederne for at i inddrage børn i de almene boligafdelinger for at fremme affaldssorteringen.

Københavns Kommune har et mål om at 70% af al affaldsproduktion skal sorteres til genanvendelige formål som led i den nuværende 'Ressource og affaldsplan for 2019-2024'. Et greb til at fremme affaldssorteringen i Københavns Kommune kan være at inddrage børn for at give dem en stemme og medbestemmelse om mere og bedre affaldssortering. 

Konkret pilotafprøves to forskellige børnedemokratiske processer i to forskellige testafdelinger administreret af KAB. Målgruppen er børn i alderen 9-13 år. Resultatet af de børnedemokratiske processer er børnenes egne konkrete forslag til hvordan man kan affaldssortere mere og bedre i deres boligafdeling. Dette kan medvirke til at børnenes og andre beboeres tankegang og adfærd overfor affaldssortering forandres og kan eventuelt også bidrage til besparelser omkring affaldssortering for den enkelte afdeling.

RESULTATER

· Formidling af de opnåede erfaringer med børnedemokratiske processer til at fremme affaldssortering i Københavns Kommune 

 

FAKTA
Opgave: Børnedemokratiske processer til at fremme affaldssortering
Projektejer: Københavns Kommune
Finansieret af: Københavns Kommune
Periode: Efterår 2022 - vinter 2023
Samarbejdspartner: KAB
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Børnedemokrati i Titanparken

BØRNEDEMOKRATI I TITANPARKEN


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene etablerer i samarbejde med AKB, København børnedemokrati i boligafdelingen Titanparken. Boligafdelingen er beliggende på Nørrebro i København med 230 lejemål og omkring 770 beboere, hvoriblandt 190 er børn i alderen 0-17 år.

Børnedemokratiets vision er at give børn mulighed for at få en stemme i den boligafdeling, de bor i. Dette kan bidrage til at udvikle børns demokratiske kompetencer, og være med til at indvie børn i et sundt fællesskab. Gevinsten kan også findes i at boligafdelingen kan opleve øget ejerskab fra børnene, som på sigt kan være med til at forebygge uro og hærværk fra boligafdelingens egne børn.

Børnedemokratiets fundament er boligafdelingens egne (permanente) ressourcer, der udover børnene består af driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse. Disse parters engagement er unikt for et vellykket børnedemokrati og gør samtidig børnedemokrati bære- og levedygtigt. 

RESULTATER

· Børnedemokrati i boligafdelingen Titanparken 

Du kan læse mere om børnedemokrati på vores hjemmeside: http://børnedemokrati.dk og på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/Boernedemokrati

 

FAKTA
Opgave: Børnedemokrati i Titanparken
Projektejer: AKB København
Finansieret af: AKB København
Periode: Forår 2022 - vinter 2023
Rolle: Projektleder

Statusundersøgelse af Cube og Tetriz

STATUSUNDERSØGELSE - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I CUBE OG TETRIZ


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en statusundersøgelse om to socialpædagogiske væresteder, Cube og Tetriz. Klubberne ligger i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør og målgruppen er børn og unge i alderen 9-17 år. 

Helsingør Kommune ønsker at etablere fælles viden som grundlag for drøftelser om værestedernes fremtidige udvikling. Der vil være et særligt fokus på resultat og effekt af klubber i boligområder overfor kommunens almindelige fritidstilbud. Konradi - liv i og mellem husene vil med undersøgelsen afdække centrale interessenters perspektiver på udfordringer og muligheder for boligområdernes klubber - ikke mindst beboerdemokrater og unge selv.

Den endelige modtager af undersøgelsens resultater er Børne- og Uddannelsesvalget i Helsingør Kommune, som vil inddrage vidensgrundlaget aktivt i udviklingen af bolig- og lokalområderne i Helsingør.  

RESULTATER

· Notat om udfordringer og muligheder for klubberne Cube og Tetriz. 

FAKTA
Opgave: Statusundersøgelse af Cube og Tetriz
Projektejer: SSP Helsingør
Finansieret af: Helsingør Kommune
Periode: Forår 2022
Rolle: Evaluator

En stemme til børn i Ringparken i Slagelse

EN STEMME TIL BØRN I RINGPARKEN I SLAGELSE


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører i samarbejde med FOB et inddragelses- og udviklingsforløb i boligområdet Ringparken, hvor områdets børn får mulighed for at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo. Inddragelses- og udviklingsforløbet skal medvirke til at styrke børnenes demokratiske kompetencer, engagement og ejerskab til boligområdet.

Ringparken er et boligområde i Slagelse med omtrent 2000 beboere. Boligområdet er aktuelt omfattet af en boligsocial helhedsplan samt en større udviklingsplan, som indebærer både sociale og fysisk tiltag. FOB ønsker som led i denne forandringsproces at give børn en stemme i udviklingen af Ringparken. I samarbejde med bolig- og lokalområdets lokale ressourcer, fx boligsociale medarbejdere og områdets driftsmedarbejdere, inddrages børnene via et fremtidsværksted. Metoden tager udgangspunkt i børnenes egne visioner og hvordan man kan virkeliggøre fælles drømme. Fremtidsværkstedet skal resultere i en række konkrete forbedringsforslag, som børnene skal præsentere for relevante beslutningstagere i og omkring Ringparken.

RESULTATER

· Konkrete forslag til at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo 
· Børnene får en stemme og mulighed for at udvikle deres demokratiske kompetencer 

FAKTA
Opgave: Udvikling- og inddragelsesforløb i Ringparken
Projektejer: FOB
Finansieret af: FOB
Periode: 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Strategiudvikling Boliggården – Strategi 2027

STRATEGIUDVIKLING FOR BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene udvikler sammen med Boliggården i Helsingør ”Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården”. Boliggården består af 6000 lejemål fordelt på 48 afdelinger og er den største aktør på det almene boligområde i Helsingør.

Boliggården ønsker at sætte retning for organisationen, styrke sammenholdet og gøre Boliggården til et endnu bedre sted at bo og leve. Strategiudviklingen sker med en bred involvering af både interne og eksterne aktører – på såvel politisk som administrativt niveau. Projektet gennemføres i en kombination og vekselvirkning mellem bottom-up tilgang med fokus på værdier og inddragelse, og top-down med fokus på resultater og fremdrift. Aktørerne involveres via inddragelsesmetoder som Konradi faciliterer eksempelvis workshops, seminarer, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews.

Strategiprocessen er karakteriseret ved undersøgelse, medbestemmelse og tværgående samarbejder mellem de forskellige aktører. Resultatet af processen forventes at være en strategi der er forankret med et bredt ejerskab i organisationen.

RESULTATER

· Strategiprocessen vil resultere i strategien ’Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården’ 

FAKTA
Opgave: Strategiudvikling for Boliggården
Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: Efterår 2021 - forår 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator

Inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland

INSPIRATIONSKATALOG FOR BOLIGSELSKABET SJÆLLAND


OM PROJEKTET

Konradi - Liv i og mellem husene udvikler et inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland med fokus på etablering af bæredygtige, beboerdrevne fællesskaber. Inspirationskataloget skal bl.a. medvirke til at opfylde Boligselskabet Sjællands 'Strategi 2024 - Hjem i fællesskaber', hvor omdrejningspunktet er dannelsen af fællesskaber på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i boligområderne.

Udgangspunktet for inspirationskataloget er beboernes egne erfaringer og historier omkring dannelsen af bæredygtige fællesskaber. Med kataloget får beboerne således inspiration fra andre beboere til en række konkrete fællesskabsskabende aktiviteter og initiativer, gode råd samt tjeklister til, hvordan de selv kan skabe bæredygtige fællesskaber i deres boligafdeling.

RESULTATER

· Inspirationskatalog: Bæredygtige fællesskaber - Boligselskabet Sjælland

 

FAKTA
Opgave: Udvikling af inspirationskatalog
Projektejer: Boligselskabet Sjælland
Finansieret af: Boligselskabet Sjælland
Periode: August 2021 - januar 2022
Rolle: Vidensindsamler og formidler

Effektiv nabodrift og nye rammer for fællesskab

EFFEKTIV NABODRIFT OG NYE RAMMER FOR FÆLLESSKAB


OM PROJEKTET

Med bokonceptet Almenbolig+, hvor beboerne varetager store dele af driften selv, er det lykkes at bygge og administrere almene boliger til en lavere husleje.
Beboerne holder driftsudgifterne nede ved fx selv at klippe græs og hæk, holde afdelingsmøder og fakturere håndværkere mm. Udover de økonomiske gevinster medfører bokonceptet også andre fordele: Det store beboerengagement som dette forudsætter, har stor betydning for fællesskabet og kvaliteten af bomiljøet i den enkelte afdeling; idet et større ejerskab til afdelingen medfører en større omsorg for afdelingen -både fysisk og socialt.

Erfaringerne fra Almenbolig+ skal samles sammen og videregives til især almindelige almene afdelinger, så flere kan få glæde af de mange økonomiske, sociale og fysiske fordele ved effektiv nabodrift. Derfor vil der blive udarbejdet en håndbog med vejledninger og konkrete praksisværktøjer til, hvordan man kommer i gang med, og ikke mindst lykkes med, effektiv nabodrift.


RESULTATER

· Ny viden om nabodrift i Almenbolig+ og de fysiske rammers betydning for fællesskabet (2021)
· En håndbog om alternative driftskoncepter med konkrete værktøjer, som den almene sektor, og andre der kunne være interesserede i at fremme sunde fællesskaber, naboskaber og fysiske rum, kan lade sig inspirere af (2021)

Publikationen - Nabodrift - fællesskab og lavere udgifter

PRESSE

KAB - Effektiv nabodrift

AlmenNet - Nabodrift - fællesskab og lavere driftsudgifter 

Realdania: Nabodrift - et nyt bokoncept for almene boligområder

KAB - Nabodrift  binder beboere sammen

 

 

FAKTA
Opgave: Udvikling af håndbog om effektiv nabodrift og fællesskaber i den almene sektor
Projektejer: KAB
Finansieret af: Realdania
Periode: Juli 2020- december 2021
Rolle: Ekstern projektleder og produktion

Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE HOS AFDELINGSBESTYRELSERNE I BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en tilfredshedsundersøgelse hos afdelingsbestyrelserne i Boliggården i Helsingør med start i efteråret 2020. Boliggården består af ca. 6000 lejemål med dertilhørende 44 afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsernes brugernære erfaringer og oplevelser indsamles gennem et undersøgelsesdesign, hvor der både benyttes spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

Tilfredshedsundersøgelsen indgår i Boliggårdens ambition om at forbedre servicen og minimere afstanden mellem beboerdemokrati og boligorganisation. Boliggården ønsker på baggrund af undersøgelsesresultaterne at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke servicen og det fremtidige samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Den indsamlede viden skal omsættes til en ny praksis i Boliggården.


RESULTAT

· Rapport om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed (forår 2021). Primært til internt brug i Boliggården. 

FAKTA
Opgave: Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: september 2020 til juni 2021
Rolle: Ekstern evaluator