Spring til indhold

TRIN 1 – BAGGRUNDSVIDEN

Børn har ret til at sige sin mening og til medbestemmelse

Børn har en holdning til mange ting og ikke mindst til deres nærmeste omgivelser. Hvad er de glade for og hvad vil de gerne lave om?  Børn får større selvværd, når de oplever, at de får indflydelse på eget liv. Samtidig kan voksne lære af at lytte til børn. Danmark tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1991, og den giver børn ret til at sige sin mening og voksne pligt til at lytte. Samtidig giver den børn ret til at bestemme over det, der angår deres eget liv. Læs mere om børnekonventionen her.

Driftsfunktionen er fundamentet for børnedemokratiet, og det giver bare så meget mening at inddrage børn i beslutninger om boligområdet

Søren Lillevang, Ejendomsleder, AKB Ved Milestedet, Rødovre

Børnedemokrati i almene boligområder

Børnedemokrati kan medvirke til at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor og til at opnå mere velfungerende almene boligområder. Erfaringerne med børnedemokrati viser, at børn godt vil høres, involveres og spille en aktiv rolle i deres boligafdeling. 

Børnedemokratiet kan have mange forskellige positive gevinster for både børn, voksne og boligområder. Det gælder lige fra sunde fællesskaber, til forebyggelse af uro og hærværk, større arbejdsglæde for driftsmedarbejderne og udvikling af beboerdemokratiet.

Der er en række kendetegn for børnedemokrati, man kan tage udgangspunkt i, når man arbejder med børnedemokrati i almene boligafdelinger. Formålet med kendetegnene er

at sikre, at børnedemokratiet lever op til en vis demokratisk standard i forhold til at give børn indflydelse og reel medbestemmelse i boligområdet.

Samtidig er der etiske aspekter i stort set alle de overvejelser, I vil gøre jer, når I arbejder med børn. Mange af de etiske overvejelser kommer helt af sig selv når man arbejder med børnedemokrati. Man kan herudover overveje også at udarbejde nogle etiske overvejelser for jeres egen boligafdelings børnedemokrati.

Der er samtidig lovgivning man skal have kendskab til, når man arbejder med børnedemokrati. Fx indhentning af børneattester på de ansvarlige voksne i børnedemokratiet og forskellige forældre tilladelser.

Børnedemokrati i praksis – inden du går i gang


 

 


Eksempler på hvad børn kan være med til at bestemme

Halloween

Indviet ny legeplads

Dekoreret robotplæneklippere

Naturlegeplads

Bålplads

Suttetræ

Søgt midler til trampoliner

Mødt borgmesteren

Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen

Besøgt anden boligafdeling

Været på tur til Christiansborg

Affaldskampagne

Mødt andre børnedemokrater

Sankt Hans heks

LAN-dag

Loppemarked

Under de næste trin findes viden om hvordan man kan samarbejde med andre om børnedemokratiet, rekuttere børn og afholde forkskellige børneinddragende aktiviteter. Der er både tjeklister, skabeloner og videoer, der altsammen kan anvendes i arbejdet med børnedemokrati.

TRIN 2 – SAMARBEJDER

Børnedemokratiet er en del af beboerdemokratiet i boligafdelingen. Børnedemokratiet og afdelingsbestyrelsen arbejder derfor sammen om at gøre boligområdet til et endnu bedre sted at bo. Samtidig kan børnedemokratiet også samarbejde med andre lokale samarbejdspartnere i og uden for boligområdet. Samarbejdspartnerne kan bidrage med både faglig viden, planlægning og være et ’par ekstra hænder’ i børnedemokratiet. Man kan fx samarbejde med den lokale skole, klub, SFO, politi, brandvæsen, eller en privat virksomhed. 

Børnedemokraternes forældre er også en vigtig samarbejdspartner ligesom de øvrige beboere kan være det. 

Når I går i gang med  børnedemokratiet kan det være en god ide at sende information rundt til alle beboere, så de ved at der er børnedemokrati i boligafdelingen  

Man kan også tilknytte en protektor til børnedemokratiet. Protektoren kan medvirke til at skabe kendskab til og interesse for både børnedemokratiet og boligafdelingen. I praksis kan protektoren fx deltage i udvalgte arrangementer og deltage i interviews i forbindelse med disse arrangementer.

Hvordan kan man samarbejde med afdelingsbestyrelsen?

Hvordan kan man samarbejde med lokale samarbejdspartnere?

CASES – HJEMMEVIDEOER OM SAMARBEJDER

Samarbejde mellem brandinspektør Flemming Bjerring fra Slagelse Brand og Redning og Håndværkerparken om etablering af bålsted i Håndværkerparken

Samarbejde mellem Hendriksholm Skole og AKB Ved Milestedet om fælles ekskursion til Folketinget for børnedemokrater og to skoleklasser

Samarbejde mellem Elmelundens afdelingsbestyrelse og børnedemokrati om fotosafari i boligområdet

TRIN 3 – REKRUTTERING

Der findes forskellige metoder til at rekruttere børnedemokrater, og det kan være en god idé at kombinere flere metoder for at nå flest mulige børn. Det kan fx være at uddele informationsflyer, at invitere til informationsmøde og banke på døre for at fortælle om børnedemokratiet.

Den tid, I bruger på at rekruttere børn, er godt givet ud. Erfaringen viser nemlig, at når først børnene er rekrutteret, så bliver de i børnedemokratiet.

Hvordan kan man rekruttere børnedemokrater?

TRIN 4 – BØRNEINDDRAGELSE

Der er forskellige aktiviteter og arbejdsformer I kan anvende, når I skal inddrage børnedemokraterne i, hvordan boligområdet kan gøres endnu bedre. Aktiviteterne bidrager alle til at give børnene en stemme i boligområderne. Det kan være en god ide at variere aktiviteter og arbejdsformer, da børn er forskellige og har forskellige interesser, behov og kompetencer.

Der findes fire overordnede børneinddragelsesaktiviteter og en lang række forskellige arbejdsformer under de enkelte aktiviteter, fx fælles drøftelser, gruppearbejde, workshop og ”walk and talk”.

Børnemøde

Foto- og videosafari

Ekskursion

Møde med beslutningstager

Børnene udvikler, drøfter og beslutter ideer om aktiviteter og forandringer i deres boligområde.

Børnene tager fotos eller videoer af deres boligområde, og I opnår viden om børns syn på boligområdet.

Børnene kommer på en tur ud af boligområdet med fokus på læring om demokrati i praksis.

Børnene får mulighed for dialog om demokrati eller om en konkret idé, de gerne vil have beslutningstagers opbakning til

Se her for et overblik over metoder for børneinddragelse

 


Hvordan kan man holde børnemøde?

Hvordan kan man holde fotosafari?

 


7 gode råd til børneinddragelsesaktiviteter

Tal med børnedemokraternes forældre om børnedemokratiet og indhent de nødvendige tilladelser

Samarbejd med afdelingsbestyrelsen om aktiviteter i børnedemokratiet

Inddrag lokale aktører til faglig og praktisk understøtning, fx skolen ved en ekskursion eller brandvæsenet ved etablering af bålsted

Hav fokus på relationsopbygning både børnene imellem og mellem børn og voksne. Skab plads til sjov og hygge – det styrker fællesskabet

Varier mellem forskellige aktiviteter og arbejdsformer, da børn har forskellige behov og ressourcer. Undgå generelt for mange voksenord og lange voksenmonologer

Sørg for snacks og drikkevarer, det hjælper på den gode stemning, og børnene kan have brug for det om eftermiddagen

Evaluer via uformel snak for at få et indtryk af børnenes oplevelse af aktiviteten

Find en printvenlig version af de 7 gode råd her

 


Børnedemokratiambassadører

Erfarne børnedemokrater kan udnævnes til ”Børnedemokratiambassadører”. De kan fungere som rollemodeller både i og udenfor boligområdet. I boligområdet kan de videregive deres erfaringer til nye børnedemokrater og derved medvirke til at sikre et eventuelt generationsskifte i børnedemokratiet. De kan også hjælpe driftsmedarbejderne med at gennemføre børnedemokratiets aktiviteter. 

Udenfor boligområdet kan de sprede viden om børnedemokrati ved fx at holde oplæg på konferencer. Rollen som børnedemokratiambassadør kan også medvirke til at fastholde erfarne børnedemokrater i børnedemokratiet.

Når børnene udnævnes som børnedemokratiambassadører oplever de, at de kan noget særligt.
Det er et vigtigt skulderklap.

Søren Lillevang, Ejendomsleder, AKB Ved Milestedet, Rødovre

Børnedemokratiambassadører.jpg
IMG_0296-1.jpg
da_DKDansk